Form Dowload
 
 
Form Dowload

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
แนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานบริหารการศึกษา (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอสอนชดเชย
แบบฟอร์มบันทึกข้อความให้อาจารย์สอนแทน
แบบฟอร์มขอเทียบโอนรายวิชาอบรม
แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลบุคลากรในระบบบริหารการศึกษา
แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานบริหารการศึกษา (ตารางสอน-ตารางสอบ)
แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานบริหารการศึกษา (ระบบงานทะเบียนนักศึกษา)
แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานบริหารการศึกษา (ระบบงานการเงิน)
แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานบริหารการศึกษา (ระบบงานรับรายงานตัว)
แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (BD2000)
แบบฟอร์มงานบริหารงานบุคคล
bullet แบบสำรวจสมรรถนะ
bullet ตัวอย่างการกรอกแบบสำรวจสมรรถนะ
bullet แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็น บุคลากร สายสนับสนุนงานวิชาการและงานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับประวัติการพัฒนาบุคลากรและความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ระบบสมรรถนะ
bullet แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นบุคลากรสายวิชาการเกี่ยวกับประวัติการพัฒนาบุคลากร และความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ระบบสมรรถนะ
bullet แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว
bullet แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
bullet แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง  ประกาศค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง 
bullet แบบฟอร์มใบลาออก  แนวปฏิบัติการลาออก
bullet แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลา กิจส่วนตัว ผู้บริหาร
bullet แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
bullet แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ  แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
bullet แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
bullet ส่วนที่ 2 ผลการสอน 
bullet แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภาระงาน
bullet ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
แบบฟอร์มงานระบบทะเบียนพัสดุ
แบบรับ/ส่งมอบพัสดุ
แบบยืม/ส่งคืนพัสดุ
แบบโอนครุภัณฑ์
แบบคืนครุภัณฑ์
แบบบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
แบบฟอร์มประกอบการจัดซื้อ-จ้าง (แบบใหม่)
  แบบฟอร์ม (สำหรับเงินนอกงบประมาณ)
หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง
รายละเอียดของวัสดุ / ครุภัณฑ์ / จ้างเหมาบริการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 (4)
ใบเบิกพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
บันทึกข้อความ
  แบบฟอร์ม (สำหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน)
หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง
รายละเอียดของวัสดุ / ครุภัณฑ์ / จ้างเหมาบริการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 (4)
ใบเบิกพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
บันทึกข้อความ
  คำอธิบายแบบฟอร์มต่างๆ
(คำอธิบาย)หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง
(คำอธิบาย)รายละเอียดของวัสดุ / ครุภัณฑ์ / จ้างเหมาบริการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
(คำอธิบาย)ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 (4)
(คำอธิบาย)ใบเบิกพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(คำอธิบาย)หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
(คำอธิบาย)บันทึกข้อความ
แบบฟอร์มงานประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มขอบุคคลากรฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในการบันทึกภาพ/วีดีทัศน์ กิจกรรม
แบบฟอร์มงานวิทยบริการ
ใบแจ้งบริการ (ซ่อมPC, Notebook)
แบบฟอร์มงานกองคลัง
แบบกค.01
แบบกค.02
แบบกค.11
ใบเบิกค่าสอนภาคสมทบ
ใบสำคัญรับเงิน
สัญญาเงินยืม
ใบเสนอราคา
รายงานการไปอบรมสัมมนา
ใบมอบฉันทะ
งบหน้าใบสำคัญค่าสอนพิเศษประกอบฏีกา
แบบใบเบิกค่าสอนพิเศษ
หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ
แบบฟอร์มอื่น ๆ
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายการเดินทาง
ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
สัญญาเช่ารถยนต์
ฟอร์มรายงานการใช้ และ นำส่ง ดส.100
แบบฟอร์มนำส่งสำเนาใบเสร็จรายเดือน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร / ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
แบบฟอร์มขอใบรายงานผลการเรียน
แบบฟอร์มขอรับรองการเป็นนักศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขประวัติส่วนตัว
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
แบบฟอร์มคำร้องขอลาออก
แบบฟอร์มคำร้องขอสมทบเรียนจากต่างมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มคำร้องขอไปสมทบเรียนต่างมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายสถานศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามภาค
แบบฟอร์มขอสอบกรณีขาดสอบปลายภาค
แบบฟอร์มคำร้องขอปรับผลการเรียนให้เป็นปัจจุบัน
แบบฟอร์มขอเทียบโอนผลการเรียน
แบบฟอร์มขอเทียบยกเว้นรายวิชา
 

 

โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ PDF

adobereader version8.1.2 (Installer: .exe, AdbeRdr812_en_US.exe 22.36 MB)

ontent for NHOME ....